Stadgar

1 Namn

Förbundets namn är Nordiska Hästmassörers Förbund, förkortat till NHMF.

2 Säte

NHMF har sitt säte i Norden, på den plats där den firmatecknande ledamoten har sin hemvist.

3 Syfte

NHMF är en ideell förening som sammanbringar diplomerade och certifierade hästmassörer i Norden. Syftet är att ge en plattform till kvalitativa yrkesverksamma och studerande hästmassörer samt att sprida kunskap om hästmassage.

4 Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskapsåret är 1/1 – 31/ 12.

5 Medlemskap

För att bli medlem i NHMF måste man uppfylla förbundets utbildningskrav. Kraven fastställs av styrelsen och syftar till att säkerställa att medlemmar genomgått utbildning med kvalitativt innehåll, teoretiska grundkunskaper, praktik samt teoretiska och praktiska prov.

5.1 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • förbinder sig att iakttaga förbundets etiska regler
 • förbinder sig att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad. (Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning)
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om förbundets angelägenheter
 • ska följa förbundets stadgar och beslut
 • har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet
 • ska betala de avgifter som beslutas av förbundet
 • som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalt fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom medlem som eljest skadar förbundet

I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

5.2 Utträde

Uppsägning eller förändring av medlemskap ska skriftligen meddelas till styrelsen.

Medlem som inte betalat in medlemsavgiften för det nya verksamhetsåret anses ha begärt utträde ur förbundet.

6 Årsmöte och extra årsmöte

6.1 Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast under april månad

6.2 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska anslås av styrelsen minst fyra veckor i förväg.

6.3 Förslag till ärenden att behandla av årsmötet

Medlem, som önskar få ärende framlagt vid årsmöte, ska senast två veckor före årsmötet tillställa styrelsen en skriftlig framställning i ärendet.

6.4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som erlagt medlemsavgift för löpande verksamhetsår har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

6.5 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

6.6 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst dock ej vid personval då lottning används.

6.7 Val av styrelse och valberedning

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i förbundet.

6.8 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragningslista
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 • Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/ räkenskapsåret
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/ räkenskapsåret
 • Val av
  • Förbundets ordförande, för en tid av ett år
  • Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  • En revisor, revisor behöver inte vara medlem i förbundet
  • En ledamot i valberedningen för en tid av ett år
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 • Övriga frågor

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om förslaget eller motionen inte finns med i kallelsen.

6.9 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

7 NHMFs styrelse

7.1 Styrelsens sammansättning

Vid årsmötet väljs ordförande, ledamöter och (vid behov) suppleanter. Styrelsen ska bestå av minst tre (3) ordinarie ledamöter.

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övrig befattningshavare som behövs.

Styrelsen kan adjungera den eller de personer styrelsen finner lämpligt för verksamhetens ändamål. Adjungerad är rådgivande och har inte rösträtt i styrelsen.

Ordinarie ledamot som avgår under sin mandatperiod ersätts i första hand av en suppleant som är villig att överta posten. Är detta inte möjligt lämna posten vakant.

7.2 Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.

Ordförande ska leda styrelsens förhandlingar och arbetet samt övervaka att förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt och leda styrelsens förhandlingar.

7.3 Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.  Styrelsen skall sammanträda vid behov.

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöter är närvarande. Röstning får inte ske genom ombud. Adjungerad ledamot av styrelsen har inte rösträtt.

Vid sammanträde i styrelsen förs protokoll. Detta undertecknas av protokollföraren samt justeras av ordföranden jämte därtill utsedd justeringsman. Protokoll skall skickas ut till samtliga ledamöter i styrelsen för kännedom senast tre veckor efter möte.

Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse som bifogas kallelse till årsmötet.

7.4 Firmateckning

Förbundets firma tecknas av två av styrelsens ledamöter var för sig.

8 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Förbundets räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senaste en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

9 Beslutande organ

Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

10 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges såväl av medlem som av styrelsen.

11 Förbundets upplösande

För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.