Etiska regler

En yrkesverksam massör, medlem i NHMF förbinder sig att iaktta följande etiska regler 

Nordiska Hästmassörers Förbunds etiska riktlinjer har tagits fram för den enskilde yrkesutövarens etiska förhållningssätt och för att understryka hästmassörens personliga ansvar för val och handlingar. De etiska riktlinjerna bör utgöra normen för en ansvarskännande hästmassörs handlande och uppträdande. Riktlinjerna bygger på god sed och hävd inom yrkeskåren. De ställer krav på vetenskaplig kunskap och praktisk yrkeskompetens samt klokhet, gott omdöme och reflekterande värderingar. Förbundets medlemmar förväntas följa de etiska riktlinjerna och ska inte medverka i sådana sammanhang där dessa riktlinjer inte kan följas.
Nordiska Hästmassörers Förbunds etiska har reviderats per den 2019-04-23.

Hästmassören ska:

Vid behandling av häst

 • Endast utöva de terapiformer som hen har relevant utbildning i
 • Tillämpa vetenskap och beprövad erfarenhet och alltid visa omsorg om djurens hälsa och välbefinnande
 • Rekommendera annan behandling när hästen så behöver, t.ex. veterinärvård
 • Anlita eller hänvisa till annan sakkunnig när det finns begränsningar i den egna yrkeskompetensen
 • Ska endast utföra de undersökningar och behandlingar som kan anses berättigade
 • Journalföring rekommenderas, speciellt i samarbete med andra behandlande yrkesgrupper
 • I samband med behandling följa gällande doping- och karensregler samt informera hästägare/tränare om desamma
 • Vidta åtgärder så att smitta inte förs mellan hästar och stall

I sin verksamhet

 • Ständigt upprätthålla och öka sina kunskaper samt följa den vetenskapliga och praktiska utvecklingen inom sina verksamhetsområden
 • Inte särbehandla klienter beroende på bakgrund, disciplin eller ras
 • Ska visa sina klienter hänsyn och ge korrekt och saklig information, samt uppträda på ett föredömligt professionellt och korrekt sätt
 • Iaktta tystnadsplikt och vinnlägga sig om att inte föra förtrolig information vidare
 • Respektera andra yrkesgruppers speciella kompetens och verka för ett gott samarbete med dessa och inte uttala sig nedsättande om andra.
 • Vara insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten, god företagssed och prissättning samt korrekt och saklig marknadsföring av tjänster