Stadgar

1 Namn
Förbundets namn är Nordiska Hästmassörers Förbund, förkortat till NHMF.

2 Säte
NHMF:s säte ligger i Stockholm.

3 Syfte
NHMF är en ideell förening vars syfte är att samla och vara ett forum för diplomerade hästmassörer i Norden samt att verka för spridning och information om hästmassage.

4 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Räkenskapsåret är 1/1 -31/ 12.

5 Medlemskap
Man kan endast bli medlem i NHMF om man är diplomerad vid Axelsons Animal massage school eller diplomerad/certifierad av likvärdig utbildning. Utbildningsnivån skall vara i paritet med Axelsons Animal massage schools utbildningsnivå. Bedömningen sker av styrelsen i samråd med Axelsons Animal Massage School.

5.1 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

  • förbinder sig att iakttaga förbundets etiska regler
  • förbinder sig att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad. (Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning)
  • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
  • har rätt till information om förbundets angelägenheter
  • ska följa förbundets stadgar och beslut
  • har inte rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning av förbundet
  • ska betala de avgifter som beslutas av förbundet
  • som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalt fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom medlem som eljest skadar förbundet.

I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

5.2 Utträde
Medlem som vill utträda ur förbundet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat förbundet.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur förbundet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

5.3 Studentmedlem
Man kan bli studentmedlem i förbundet under pågående utbildning för att på så sätt ta del av förbundets föreläsningar och events, samt för att kunna ta del av förbundets ansvarsförsäkring under utbildningspraktiken.
För att bli studentmedlem krävs att man studerar av NHMF erkänd utbildning.
Man måste följa samma regler och stadgar som övriga medlemmar i förbundet och dessutom tydligt upplysa om att man elev under utbildning. Eleven måste även föra protokoll över sin praktikmassage.

6 Årsmöte och extra årsmöte
6.1 Årsmöte
Årsmöte ska hållas under mars månad.

6.2 Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte och extra årsmöte ska anslås av styrelsen minst fyra veckor i förväg.

6.3 Förslag till ärenden att behandla av årsmötet
Medlem, som önskar få ärende framlagt vid årsmöte, ska senast två veckor före årsmötet tillställa styrelsen en skriftlig framställning i ärendet.

6.4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

6.5 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

6.6 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst dock ej vid personval då lottning används.

6.7 Val av styrelse och valberedning
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i förbundet.

6.8 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste  räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionens avser
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
Val av
a) förbundets ordförande, för en tid av ett år
b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
d) En revisorer, revisor behöver inte vara medlem i förbundet;
e) En ledamot i valberedningen för en tid av ett år,
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Övriga frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

6.9 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

7 NHMFs styrelse
7.1 Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar. Minst 3 personer i styrelsen. För kontinuitet bör minst en i styrelsen från föregående period, sitta kvar under följande år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övrig befattningshavare som behövs.
Valbar till styrelsen är alla medlemmar i förbundet.
Styrelsen äger till sig adjungera den eller de personer styrelsen finner lämpligt för verksamhetens ändamål.
Ordinarie ledamot som avgår under sin mandatperiod ersätts i första hand av en annan ledamot som är villig att överta posten. Är detta inte möjligt lämna posten vakant.

7.2 Styrelsens åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen förbundets beslutande organ och ansvarar för förbundets angelägenheter.
Ordförande ska leda styrelsens förhandlingar och arbetet samt övervaka att förbundets stadgar och övriga för förbundet bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt och leda styrelsens förhandlingar.

7.3 Styrelsens sammanträden 
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.  Styrelsen skall sammanträda vid behov.
Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av ledamöter är närvarande. Röstning får inte ske genom ombud. Adjungerad ledamot av styrelsen har inte rösträtt.
Vid sammanträde i styrelsen förs protokoll. Detta undertecknas av protokollföraren samt justeras av ordföranden jämte därtill utsedd justeringsman. Protokoll skall skickas ut till samtliga ledamöter i styrelsen för kännedom senast tre veckor efter möte.

7.4 Verksamhetsberättelse
Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse som bifogas kallelse till årsmötet.

7.5 Firmateckning
Förbundets firma tecknas av två av styrelsens ledamöter var för sig.

8 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förbundets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Förbundets räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senaste en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

9 Beslutande organ
Förbundets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

10 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges såväl av medlem som av styrelsen.

11 Förbundets upplösande
För upplösning av förbundet krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.