Stadgar

Namn
Förbundets namn är Nordiska Hästmassörers Förbund, förkortat till NHMF.

Syfte
NHMF är en ideell förening vars syfte är att samla och vara ett forum för dipl. hästmassörer samt att verka för spridning och information om hästmassage.

Säte
NHMF:s säte ligger i Stockholm.

Medlemskap
Man kan endast bli medlem i NHMF om man är Diplomerad vid Axelssons Animal massage school.

Medlemmarna skall ha följande kunskaper
Grundläggande kunskaper i hästens muskelanatomi och fysiologi, hästens skelett och ledlära, biomekanik, palpation och utvärdering på häst samt träningslära, hästens husapotek och klassisk vet.besiktning med böjprov och avancerad palpation. Vidare skall medlemmar i NHMF kunna ge en fullständig helkroppsmassage, stresspunktsbehandling samt stretchingbehandling på häst.

Medlem förbinder sig att iakttaga förbundets etiska regler och att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad. Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning. I och med medlemskapet förbinder sig medlemmen att ansluta sig till förbundets obligatoriska försäkring. Medlem som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalt fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom medlem som eljest skadar förbundet. I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

Årsmöten
Varje år skall ett årsmöte hållas. Årsmöte skall utlysas minst två veckor i förväg genom kallelse till alla medlemmar. Varje medlem äger yttrande och rösträtt vid årsmöte och allmänt möte. Varje medlem äger även motionsrätt till årsmöte. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst dock ej vid personval då lottning används. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Ordinarie ledamot som avgår under sin mandatperiod ersätts i första hand av en annan ledamot som är villig att överta posten. Är detta inte möjligt lämna posten vakant. Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse som bifogas kallelse till årsmötet.

NHMFs styrelse
Föreningens styrelsen sköter föreningens verksamhet och är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet väljer ordförande, vice ordförande, kassör samt övriga fyra eller fem ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av styrelsensmedlemmar är närvarande. Valbar till styrelsen är alla medlemmar i föreningen.
Det åligger styrelsen att kalla till årsmöte, förbereda de ärenden som skall behandlas av årsmötet, upprätta dagordning till årsmötet, framlägga årsberättelse, resultat- och balansräkning, handlägga alla ärenden som ej ankommer på årsmötet, ansvara för föreningens ekonomi samt att utse firmatecknare och utföra detaljanvisningar till dessa stadgar

Protokoll
Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Vid sammanträde i styrelsen förs protokoll. Detta undertecknas av protokollföraren samt justeras av ordföranden jämte därtill utsedd justeringsman. Protokoll skall skickas ut till samtliga ledamöter i styrelsen för kännedom senast tre veckor efter möte.

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. För ändring krävs att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är ense om beslutet.

Räkenskap och Revision
Förbundets räkenskaper och verksamhet skall kontrolleras av en revisor som skall få tillfälle att ta del av av förbundet utfärdade dokument samt avge revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Räkenskapsåret är 1/1 -31/ 12.
Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna förbundets firma.
Stadgeändringar.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra förlänande möten, varav ett måste vara årsmöte. Minst fyra veckor skall förflyta mellan dessa möten. För beslut krävs 2/3 majoritet.

Förbundets upplösande
Förbundet upplöses automatiskt när styrelse ej kan bildas eller genom beslut på två på varandra följande möten varav ett måste vara årsmöte. Minst fyra veckor skall förflyta mellan dessa möten. För beslut krävs 2/3 majoritet. Vid upplösning sker följande: Förbundets ekonomiska tillgångar fördelas enligt beslut från förbundets sista möte.