Nyheter

Kallelse och dagordning till årsmöte 19e mars 2016

Hej alla medlemmar!

Årsmötet ger dig möjlighet att på verka och utveckla vårt förbund som du vill att NHMF ska verka!

Vi kommer att ha Viveca Edwards på plats som presenterar Equibandet i teori och praktiskt demonstration. Det kommer även kanske ha en aktivitet till.

Sista dagen där motioner till styrelsen ska har skickats in är den 29e februari.

Vänligen skicka alla motioner via email till cecilia@nhmf.se , samt till ingrid@nhmf.se. Välkommen!

Datum: 2016-03-19

Tid: 15:30

Plats: Axelsons Animal Massage School, Ekerö

Dagordning:

 1. Mötets öppnande (ordförande)
 2. Val av mötesordförande (får ej vara medlem i styrelse)
 3. Val av mötes sekreterare (kan vara i styrelse)
 4. Val av person att justera protokollet (ej styrelse)
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Årsmötets behöriga utlysande
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 10. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 12. Val av styrelsen: ordförande, kassör, vice-ordförande
 13. Val av ledamöter (1-2 st.)
 14. Val av suppleanter (1-2 st)
 15. Val av valberedning (1-2 st)
 16. Övrigt
 17. Mötets avslutande

Vi ser fram emot att träffa er alla och välkomna till årsmötet 2016!

Vänliga hälsningar,

Karen, Jessica, Marina, Ingrid, Cecilia, Marie, och Kristina (Styrelsen)